รายละเอียด

Glass Canister – กระปุกสุญญากาศใส่กาแฟ

รายละเอียดสินค้า
วัสดุ : ตัวประปุกเป็น Borosilicate Glass ส่วนฝาปิดเป็นพลาสติก
ขนาด :
400 ml. ใส่เมล็ดกาแฟได้ประมาณ 140 g.
800 ml. ใส่เมล็ดกาแฟได้ประมาณ 250-315 g.
1,200 ml. ใส่เมล็ดกาแฟได้ประมาณ 385-455 g.

วิธีการใช้งาน
1. ใส่เมล็ดกาแฟ
2. ปิดฝาให้สนิท
3. กดปุ่มตรงกลางแบบย้ำๆ เพื่อทำการไล่อากาศออกจากภายในกระปุก
4. ก่อนเปิดกระปุก ให้กดปุ่มเล็กๆ ทางด้านบน เพื่อทำการคลายสุญญากาศ

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า TIMEMORE Thailand
– การรับประกันสินค้าจะมีผลต่อเมื่อเกิดการชำรุดจากความผิดพลาดของการผลิต หรือการชำรุดจากความบกพร่องของชิ้นส่วนในระหว่างอายุของประกัน
– การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งานผิดวิธี อุบัติเหตุต่างๆ เช่น ทำตก แตกหัก โดนของเหลว โดนของมีคม รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากสัตว์ แมลง การซ่อม การดัดแปลง หรือการใช้งานในสภาพกระแสไฟฟ้าไม่ปกติ เป็นต้น
– สินค้าต้องมีใบเสร็จของทางบริษัทฯ ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์เท่าน้ัน
– กรณีสินค้าที่ได้รับ ชำรุดหรือเสียหาย กรุณาแจ้งภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า และสามารถขอเปลี่ยนสินค้าได้ ภายใน 14 วัน
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า