รายละเอียด

Small C3 Coffee Suitcase
–เซ็ตที่รวมทุกอุปกรณ์สำหรับนักดริปกาแฟมือใหม่จนถึงมืออาชีพ–

ภายในชุดประกอบด้วย
1) Grinder Chestnut C3
เครื่องบดมือรุ่นยอดนิยมของ Timemore
2) Glass Dripper 01
ทำจาก Borosilicate Glass มีความทนทานสูง
3) Server 360ml
ทำจาก Borosilicate Glass มีความทนทานสูง
4) Fish 03 Kettle 600ml
กาดริปทำจาก Stainless Steel เคลือบด้วย Teflon เหมาะแก่การดริปกาแฟ
5) Thermometer stick
สามารถใช้คู่กับกา Fish 03 ได้อย่างลงตัว เพื่อช่วยคุณควบคุมอุณหภูมิของน้ำได้อย่างเหมาะสม
6) Paper Filter 50pcs
ฟิลเตอร์กระดาษสำหรับดริปครั้งละ 1-2 แก้ว
7) Plastic Brush
ช่วยคุณทำความสะอาดอุปกรณ์ของคุณให้เหมือนใหม่
8) Suitcase

 

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า Timemore Thailand
– บริษัทฯ รับประกันชิ้นส่วนต่างๆ ที่มีข้อผิดพลาดจากการผลิตเป็นระยะเวลา 1 ปี สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม กาดริปไฟฟ้า เครื่องชั่งดิจิตอลและเครื่องบดเมล็ดกาแฟ
– การรับประกันสินค้าจะมีผลต่อเมื่อเกิดการชำรุดจากความผิดพลาดของการผลิต หรือการชำรุดจากความบกพร่องของชิ้นส่วนในระหว่างอายุของประกัน
– การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งานผิดวิธี อุบัติเหตุต่างๆ เช่น ทำตก แตกหัก โดนของเหลว โดนของมีคม รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากสัตว์ แมลง การซ่อม การดัดแปลง หรือการใช้งานในสภาพกระแสไฟฟ้าไม่ปกติ เป็นต้น
– สินค้าต้องมีสติกเกอร์รับประกัน กล่องสินค้าและใบเสร็จของทางบริษัทฯ ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์เท่าน้ัน
– กรณีสินค้าที่ได้รับ ชำรุดหรือเสียหาย กรุณาแจ้งภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า และสามารถขอเปลี่ยนสินค้าได้ ภายใน 14 วัน
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า