รายละเอียด

Chuiwen Patterned Server Set (Original) – ชุดเหยือกเสิร์ฟกาแฟ Chuiwen

ชุดเหยือกเสิร์ฟกาแฟ Chuiwen สไตล์ Japanese hammer pattern ประกอบด้วย เหยือกเสิร์ฟด้ามจับไม้ 1 เหยือก และ ถ้วยแก้ว จำนวน 2 แก้ว

รายละเอียดสินค้า
– วัสดุ: Borosilicate Glass
– ความจุของเหยือก: 360 ml.
– ความจุของแก้ว: 80 ml.

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า Timemore Thailand
– การรับประกันสินค้าจะมีผลต่อเมื่อเกิดการชำรุดจากความผิดพลาดของการผลิต หรือการชำรุดจากความบกพร่องของชิ้นส่วนในระหว่างอายุของประกัน
– การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งานผิดวิธี อุบัติเหตุต่างๆ เช่น ทำตก แตกหัก โดนของเหลว โดนของมีคม รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากสัตว์ แมลง การซ่อม การดัดแปลง หรือการใช้งานในสภาพกระแสไฟฟ้าไม่ปกติ เป็นต้น
– สินค้าต้องมีใบเสร็จของทางบริษัทฯ ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์เท่าน้ัน
– กรณีสินค้าที่ได้รับ ชำรุดหรือเสียหาย กรุณาแจ้งภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า และสามารถขอเปลี่ยนสินค้าได้ ภายใน 14 วัน
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า