รายละเอียด

Paper Filter (V01/V02/00) – กระดาษกรอง (V01/V02/00)

– ถูกออกแบบพิเศษให้รูปร่างมีขนาดเท่ากับตัว Dripper เพื่อให้แนบสนิทและไม่เกิดช่องว่างระหว่างกระดาษ Filter และ Dripper
– 1 แพค มี 50 แผ่น
– 01 สำหรับดริปเปอร์ขนาด 1-2 แก้ว
– 02 สำหรับดริปเปอร์ขนาด 1-4 แก้ว
– 00 สำหรับดริปเปอร์พลาสติกเบอร์ 00
– น้ำหนัก 200 กรัม

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า TIMEMORE Thailand
– การรับประกันสินค้าจะมีผลต่อเมื่อเกิดการชำรุดจากความผิดพลาดของการผลิต หรือการชำรุดจากความบกพร่องของชิ้นส่วนในระหว่างอายุของประกัน
– การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งานผิดวิธี อุบัติเหตุต่างๆ เช่น ทำตก แตกหัก โดนของเหลว โดนของมีคม รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากสัตว์ แมลง การซ่อม การดัดแปลง หรือการใช้งานในสภาพกระแสไฟฟ้าไม่ปกติ เป็นต้น
– สินค้าต้องมีใบเสร็จของทางบริษัทฯ ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์เท่าน้ัน
– กรณีสินค้าที่ได้รับ ชำรุดหรือเสียหาย กรุณาแจ้งภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า และสามารถขอเปลี่ยนสินค้าได้ ภายใน 14 วัน
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า