รายละเอียด

Thermometer Stick – แท่งวัดอุณหภูมิ

— ก้านวัดอุณหภูมิ ที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ —
— สามารถใช้คู่กับกาดริปกาแฟของ Timemore ได้อย่างเหมาะเจาะ —
— มีก้านหนีบเพื่อสามารถนำไปใช้กับภาชนะอื่นได้ —

รายละเอียดสินค้า
– ยาว 13.4 ซม
– น้ำหนัก 200 กรัม
– วัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 0 – 120 องศาเซลเซียส
– ใช้ร่วมกับกาดริปกาแฟของ Timemore (รุ่น Fish) ได้อย่างพอดี (ที่ฝากาจะมีรูสำหรับเสียบก้านวัด)
– มีคลิปหนีบด้านข้าง เพื่อใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ
– วัดอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า TIMEMORE Thailand
– การรับประกันสินค้าจะมีผลต่อเมื่อเกิดการชำรุดจากความผิดพลาดของการผลิต หรือการชำรุดจากความบกพร่องของชิ้นส่วนในระหว่างอายุของประกัน
– การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งานผิดวิธี อุบัติเหตุต่างๆ เช่น ทำตก แตกหัก โดนของเหลว โดนของมีคม รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากสัตว์ แมลง การซ่อม การดัดแปลง หรือการใช้งานในสภาพกระแสไฟฟ้าไม่ปกติ เป็นต้น
– สินค้าต้องมีใบเสร็จของทางบริษัทฯ ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์เท่าน้ัน
– กรณีสินค้าที่ได้รับ ชำรุดหรือเสียหาย กรุณาแจ้งภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า และสามารถขอเปลี่ยนสินค้าได้ ภายใน 14 วัน
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า